Prvé poznanie Ježiša

15.02.2019 18:15

Ahoj,

V tomto liste by som ti chcel napísať niečo o tom, ako dostávajú kresťania, normálnym spôsobom, prvé správy o Ježišovi. Je to cez rodičov.

Niekto má voči tomu aj výhrady. Viera je vraj slobodné rozhodnutie a deťom sa dá nahovoriť hoci čo. Oni všetko uveria.

Chcel by som ti povedať, že takýchto výhrad sa netreba báť. Vychádzajú z falošnej predstavy o slobode človeka. Naša sloboda nie je absolútna, ale relatívna. My si nemôžeme vybrať, či chceme žiť alebo nechceme, či sa chceme narodiť na severe alebo juhu, bohatým, či chudobným rodičom. A od rodičov dostávame obrovské množstvo vecí a v týchto veciach si budujeme svoju slobodu.

Preto nedať deťom to, čo máme, neznamená urobiť ich slobodnými. Naopak, znamená to ochudobniť ich, ponechať ich samých na seba. Ak rodičia majú vzácny dar viery, ak spoznali Boha, majú to azda tajiť svojím deťom a brániť im v účasti na tomto ich živote?

Viera v Boha, podľa Božích slov, sa vždy odovzdáva cez osoby. Izraelskí otcovia mali za úlohu hovoriť svojím synom o tom, čo zažili ich otcovia, zvestovať im lásku, ktorú zažili: Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať. (Dt 6,5-7) Rodičia sú teda svedkovia viery.Aj kresťanská viera sa odovzdávala z pokolenia na pokolenie, ako to dosvedčuje aj príklad Timoteja, žiaka sv. Pavla, ktorému veľký apoštol národov píše takto: Spomínam si na tvoju úpromnú vieru, akú mala už tvoja stará matka Loida a tvoja mama Eunika a som presvedčený, že aj ty (2Tim 1,5)

Zaiste, kvalita viery a svedectva našich rodičov môže byť rôzna. Ale toto je prvá cesta poznávania Ježiša. Boh sa zjavil niektorým a ich svedectvo, potvrdené Božou mocou, pokračuje dejinami.

Keď Ježiš skončil svoje pôsobenie na zemi, povedal svojím učeníkom: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.  Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta." (Mt 28,18-20) Ježiš si prial, aby sa poznanie o ňom šírilo prostredníctvom ľudí do celého sveta a až do skončenia sveta. Rodičia, ktorí prijali vieru, sú prví svedkovia viery pre dieťa, ktoré sa narodí.

Prichádza však čas, keď je potrebné prestať veriť v Ježiša len preto, lebo mi to hovorili moji rodičia. Je tu čas slobody je čas zodpovednosti, v ktorom môžeš skúmať všetko, čo si ako dieťa dostal a zaujať k tomu vlastný postoj.Aby som ti trošku napomohol v tvojom slobodnom rozhodovaní, chcel by som ti v tejto rubrike písať o Ježišovi, tak ako nám o ňom rozprávajú evanjeliá. Pevne verím, že sa to dotkne tvojho srdca a potom ľahšie urobíš svoje rozhodnutie.

Prajem ti všetko krásne. A nezabudni na úctu k tvojim rodičom. Boh si ju žiada, lebo cez nich