Úvod zostavovateľa - G.B. Lemoyne

19.09.2016 06:16

V hlbokom pohnutí, ako milujúci brat predkladám drahým saleziánom životopis nášho cteného otca v Ježišovi Kristovi, dona Jána Bosca. Všetci už so živou túžbou očakávali výsledok tejto mojej práce, ktorú mi zverili predstavení a ja sa teším, že môžem aspoň z časti uspokojiť túto ich oprávnenú túžbu týmto prvým zväzkom. Ostatné budú postupne vychádzať  v krátkych časových odstupoch.

Nevynechal som nič z toho, čo som sa dozvedel. Je to úžasný komplex vecí a skutočností, v ktorých je možné zreteľne vidieť Boží prst a to nám dáva úžasné povzbudenie do prežívania našej prítomnosti a oživuje pevnú dôveru v našu budúcnosť.

Rozprávanie, ktoré predkladám, sa plne pridržiava pravdy. Len málo ľudí na svete bolo tak milovaných, ako bol milovaný don Bosco svojími adoptívnymi synmi. Oni nám zanechali množstvo spomienok na to, čo na vlastné oči videli a na vlastné uši počuli. Viaceré pamätné udalosti medzi rokom 1864 až 1888 som si už v tom čase písomne zaznamenal aj ja sám. Mnohé skutočnosti  som sa dozvedel z dlhých, častých a veľmi dôverných rozhovorov, ktoré som mal s Božím sluhom počas viac ako 24 rokov a z ktorých som nenechal «padnúť na zem» ani jediné slovo. Je pozoruhodné, že som nikdy od neho nepočul nijaký výrok, ktorý by čo len naznačoval žiarivé čnosti jeho nevinného srdca a nikdy ani slovkom nevyjadril, že ho Boh obdaril nadprirodzenými darmi. Toto jeho utajovanie sa, ovocie jeho veľkej skromnosti, je široko nahradené nielen spomienkami tých, ktorí žili po jeho boku a boli jeho priateľmi, ale aj spomienkami osôb úplne cudzích, ktorí s ním prišli do kontaktu len pracovne. A je ich niekoľko stoviek, tých, ktorí prišli hovoriť o tom, čo o ňom vedeli a mnohí z nich prehlásili, že sú ochotní vydať o tom svedectvo pod prísahou.

Množstvo materiálu, ktorý som nazbieral – udalosti, výroky, dôkazy jeho čností – ktoré žnem ako na bohatej žatve - mi spôsobuje len jednu bolesť, že totiž môj život je príliš krátky na to, aby som toto všetko spracoval a denne presviedčam o nevyčerpateľnosti tohto štúdia. Ak by táto moja práca mala byť úplne dokončená, bolo by potrebné, aby kánonický proces o živote dona Bosca bol ukončený. Totiž len po skončení procesu je možné dostať sa k výpovediam prísažných svedkov. Napriek tomu však dúfam, že Saleziáni budú môcť v týchto stránkach plnohodnotene spoznať svojho dobrého Otca a budú spokojní so svedectvami, ktoré som im mohol priniesť.

Tieto stránky sa nezrodili z fantázie, ale boli diktované srdcom, ktoré bolo vedené chladným rozumom. Písanie boli predchádzané dlhým škrupolóznym skúmaním, hľadaním zhody vo výpovediach, poctivou konfrontáciou. Rozpravy, dialógy, každá jedna skutočnosť, ktorú som považoval za dôležitú, nie sú ničím iným, len verným literárnym prepisom toho, čo texty priniesli. Viaceré kapitoly sa budú zdať zdĺhavé, niektoré príhody zachádzajú až do detailných maličkostí, mnohé prejavy jeho čností sú aj opakované, líšia sa len časom a okolnosťami. Uvedomoval som si, že robiac inak, mnohé skutočnosti by sa nenávratne stratili a mnohí spolubratia by mohli byť oprávnene nespokojní. Okrem toho som dostal od don Ruu, nášho hlavného predstaveného, jasný príkaz, aby som nevynechal nič z nijakého materiálu, ku ktorému som sa dostal, a aby som uviedol aj také skutočnosti, ktoré sa v prítomnosti zdajú nepodstatné. To, čo je v týchto opisoch nadbytočné, na to je vždy čas nevšímať si to a syntéza nie je ťažká, keď je skutočnosť opisovaná v maximálnej možnej šírke.

Veľmi poctivo som sa zaoberal aj skutočnosťami, ktoré sa týkajú Margity Boscovej, matky cteného zakladateľa našej Spoločnosti sv. Františka Saleského, lebo som to považoval za nevyhnutné pre dobré pochopenie života syna, zvlášť jeho mladosti. Vskutku, čnosti matky oslnivo rozkvitli v jej synovi don Jánovi.

Moje rozprávanie je ako rozprávanie toho, kto hovorí vo vlastnej rodine: moje jediné úsilie je to, aby som vykreslil dona Bosca takého aký bol, vytvoriť jeho živý obraz, nakoľko je to možné.

Je to len pre vás, moji najdrahší spolubratia, to, čo píšem. Myslím tým teda to, aby sa tejto knihe nerobila nijaká reklama, nech sa neprekladá, nech sa nerobia nové vydania, prepisy a doplňovania, nech z nich nikto nerobí výťahy pre akékoľvek ciele, nech sa nedáva do rúk osobám mimo našej spoločnosti, aby z nich ako zo studne nenevyťahovali argumenty pre písanie chvál na dona Bosca. To platí dovtedy, kým sa k tomu nevyjadrí sv. Stolica a kým to písomne nedovolí Hlavný predstavený. Dávam teda tieto moje slová pod ochranu platných ustanovení. Na uspokojenie naliehavých prosieb našich chovancov, nespočetných dobrodincov a priateľov pripravíme iné vydanie.

Moji najdrahší spolubratia! Na týchto stránkach, kde sa bude hovoriť o donovi Boscovi, chlapcovi a študentovi, klerikovi a kňazovi, zakladateľovi sviatočných oratórií, útulkov, dielní, škôl, rehoľných spoločností a apoštolských misií, budeme cítiť silný podnet pre posvätenie nás a chlapcov, ktorí nám boli zverení. Budeme v nich vidieť pravidlo pre akýkoľvek okamih nášho života, príklad všetkých čností, kresťanských, kňazských i rehoľných.. Nájdeme v nich jeho ducha, jeho srdce, jeho výchovný systém, jeho nenásytnú túžbu zachraňovať duše a v každej jeho iniciatíve, v každom jeho úmysle jeho neoddeliteľnú jednotu a vernosť svätej katolíckej a apoštolskej rímskej Cirkvi a k vikárovi Ježiša Krista na tejto zemi. Budeme cítiť, ako sa stále viac zapaľujeme vrúcnou horlivosťou pre rast a slávu našej Spoločnosti, bude rásť naša úcta a dôvera voči Hlavnému predstavenému don Michalovi Ruovi, ktorému venujem všetky tieto zväzky, lebo ním boli inšpirované a schválené a tiež naša veľkodušná a jednoduchá poslušnosť samotnému donovi Boscovi, ktorý nám neprestáva opakovať slová, ktoré uviedol v liste na rozlúčku: Váš hlavný predstavený je mŕtvy, ale bude zvolený namiesto neho druhý, ktorý sa bude starať o vás a o vašu večnú spásu. Počúvajte ho, milujte ho, poslúchajte ho, modlite sa za neho, tak ako ste to robili voči mne. A napokon budem v srdci cítiť stále živšie lásku, nežnosť a vďačnosť za Mocnú Pannu Pomocnicu kresťanov, ktorá sa úžasným spôsobom ujala dona Bosca v každom kroku jeho života, aby nám preukázal nevyčerpateľné prejavy svojej materinskej lásky.

Turín, 15. August 1898, sviatok Nanebovzatia Panny Márie

Kňaz Giovanni Battista Lemoyne